கல்லறையில்லா உலகம் காண்போம்

 

நித்தம் நித்தம் மரணங்கள்
நெஞ்சில் பாயும் ரணங்கள்
பூமியெங்கும் சிந்தும் ரத்தம்
வானம் வரை கேட்குது நித்தம்.

இழந்தோம் இழந்தோம் எல்லாம் இழந்தோம்
உறவை இழந்தோம் உடைமை இழந்தோம்
உரிமை இழந்தோம் உணர்வை இழந்தோம்
வீட்டை இழந்தோம் நாட்டை இழந்தோம்.

சொந்தம் இழந்தோம் அங்கம் இழந்தோம்
நீங்காத் துயரம் வாழ்வின் உச்சம்
உடலில் உயிரோ நிக்கிது மிச்சம்
அதையும் பறிக்கிது அரசின் பட்சம்.

கொடிது கொடிது வேதனை கொடிது
வாழ்க்கை கொடிது வாழ்வது கொடிது
பறிக்கும் உயிர்கள் துடிக்குது துயரில்
ஏன் இந்த வாழ்வு ஏன் இந்த சாவு?

மக்களை அழித்து மகிழும் அரசே
மண்ணுக்கு இரையாய் மடிவாய் ஒருநாள்
உயிரைக் குடிக்கும் உந்தன் ஆசையை
உடனே நிறுத்து உடனே நிறுத்து.

கண்ணீர் இல்லா கவலைகள் இல்லா
துன்பம் இல்லா துயரம் இல்லா
மரணம் இல்லா வாழ்வு வருமா?
வருவது உறுதி மனமே உணர்ந்திடு.

உயிர்கள் என்றும் மரணத்தின் பிடியில்
மரணத்தின் பிடிக்கு மரணம் உண்டு
மரணம் இல்லை உயிரே உனக்கு
மரணமே உனக்கு மரணம் உண்டு.

மரணம் மரித்தால் உயிர்கள் சிறக்கும்
மனமே புரிந்திடு உண்மையின் ரகசியம்
கல்லறை இல்லா உலகம் காண்போம்
கல்லறை இல்லா உலகம் காண்போம்

ஆக்கம்
திருமலைத்தென்னவன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: