தொட்டில்

கருவறையில் தொட்டசொந்தம்
கடைசிவரை விட்டிடாமல்
கல்லறைக்குப் போகும்வரை
தொடரும் சொந்தம்
தொட்டில் சொந்தம்.

கருவாகி  நீ உருவாகி
காலங்கள் வரும்வரைக்கும்
சிசுவே நீ சிலகாலம்
உறங்குகிறாய் தாய்வயிற்றில்
உனைத்தாங்கும் தொட்டிலாக.

உலகத்தில் நீ வந்து
உறுதியுடன் பாதங்கள்
உனைத்தாங்கும் காலம்வரை
உறங்குகிறாய் தொட்டிலிலே
உன்வளர்ச்சி மேலோங்க.

உன்வாழ்வு நாளெல்லாம்
ஓடுகின்றாய் சக்கரமாய்
ஒருநாளில் பலமணிகள்
உறங்குகிறாய் சுமைபோக்க
உனைமறந்து தொட்டிலிலே.

உன்காலம் ஓடும்வரை
உறங்குவதில் முடிவில்லை
கருவினிலும் சிசுவினிலும்
குழந்தையிலும் இளைஞனிலும்
உறங்குகிறாய் தொட்டிலிலே.

முதிர்ந்தபினும் உறங்குகிறாய்
உதிர்ந்தபினும் உறங்குகிறாய்
ஊர்வலத்தில் நால்வருனை
சுமந்துசெல்லும் போதினிலும்
உறங்குகிறாய் தொட்டிலிலே.

கருவினிலே தொட்டசொந்தம்
உயிர்போயும் ஒட்டும்சொந்தம்
உறவுகள்தான் விட்டாலும்
தொடரும் சொந்தம்
தொட்டில் சொந்தம்.

                        ஆக்கியோன்
                        திருமலைத்தென்னவன்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: