மாணவன்

கருவறையில் உனைத்தாங்கி
காலமெல்லாம் கண்விழித்து
காத்தவள் தாய்
உருவங்கள் தோன்றாமுன்னும்
உருவேற்றி அவயம்தர
உயிர்முச்சு தந்தவள்தாய்

உலகினிலே நீவாழ
உருக்குலைந்து தனையுருக்கி
உதயியவள் தாய்.
கற்பதற்கு பக்குவமாய்
கருவறையில் மாணவனாய்
கற்றவன்நீ தாயிடமே.

காலமெல்லாம் மதிப்பதற்கு
காணாது உன்தேவை
காத்திடுநீ அவள்தேவை.
கல்வியைநீ பயில்வதற்கும்
கலையைநீ வளர்ப்பதற்கும்
ஆசிரியரோ உன்வாழ்வில்
ஆணிவேராய் ஆனார்கள.

அவர்களை நீ மதிப்பதற்கு
அளவில்லை உன்வாழ்வில்
அறிவினிலே உயர்ந்தவனாய்
அன்பினிலே கலந்தவனாய்
கற்பினிலே சிறந்தவனாய்
கண்ணியத்தில் முதிர்ந்தவனாய்
காலமெல்லாம் நீசிறக்க
காத்திடுஉன் இதயத்தை
கற்பதில்நீ மாணவனாய்.

மாணவனாய் நீயிருந்தால்
மனதிற்க்கு இனிமையுண்டு
மலைகளுக்கு உயரமுண்டு
மலர்களுக்கு மணமுண்டு
மாணவனுக்கு எல்லாமுண்டு.

ஆக்கம்
திருமலைத்தென்னவன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: