உயிருள்ள வார்த்தை

வார்த்தையில் ஜீவனுண்டு
வல்லமையில் பலமுண்டு
வாசித்தால் அறிவுண்டு
நேசித்தால் வாழ்வுண்டு

இருபுறமும் கருக்குண்டு
எப்புறமும் நேர்மையுண்டு
ஊடுருவும் வலிமையுண்டு
உணர்வுதரும் எளிமையுண்டு.

ஊனை உருக்கிடும்
உணர்வை மதித்திடும்
கணுவை பிரித்திடும்
அணுவை உடைத்திடும்

ஆவியை தரமிடும்
ஆத்மாவை உரமிடும்
இதயத்தை வகையிடும்
நியமத்தை தொகையிடும்.

பதிவின் தேக்கம்
பரிசுத்த ஆக்கம்
படைப்பின் ஏக்கம்
பயனின் நோக்கம்

உயிரின் ஊற்று
உண்மையின் சாற்று
உடைமையில் முத்து
உலகின் சொத்து.

பெருமையின் வீழ்ச்சி
தாழ்மையின் உயர்ச்சி
கலகத்தின் தொடர்ச்சி
துன்பத்தின் இடர்ச்சி

பாவத்தின் அடி
மரணத்தின் பிடி
அன்பின் ஒளி
மீட்பின் வழி

கண்களின் தெளிவு
கடவுளின் வார்த்தை
உண்மையின் ஊற்று
உயிருள்ள வார்த்தை.

ஆக்கம்
திருமலைத்தென்னவன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: